Cuestións frecuentes

Video en lingua de signos das Cuestións Frecuentes

Que é a sede electrónica?

Esta sede electrónica créase e réxese segundo o establecido no Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 20 de marzo de 2017, polo que se aproban as Normas de creación da sede electrónica e de regulación da xestión electrónica no Parlamento de Galicia. É o medio a través do cal vostede pode exercer o seu dereito a relacionarse co Parlamento a través de medios electrónicos.

Que trámites están dispoñibles a través desta sede?

A través desta sede vostede poderá relacionarse co Parlamento de Galicia por medios electrónicos durante todos os días do ano e as vinte e catro horas do día. Poderá presentar solicitudes, escritos e comunicacións relativas aos diferentes procedementos administrativos dispoñibles a través do Repertorio de procedementos. A listaxe dispoñible neste repertorio será actualizada permanentemente para informar a cidadanía dos trámites que poidan iniciarse a través desta sede.

É seguro empregar os servizos desta sede?

Os trámites da sede electrónica do Parlamento de Galicia realízanse en condicións seguras e fiables. Para isto, entre outras medidas de seguridade, emprégase un protocolo seguro de comunicacións (HTTPS) co que se logran conexións máis seguras na rede. Por outra banda, emprégase un certificado de sede electrónica, que permite garantir a identidade do Parlamento.

Para realizar trámites e comprobar o estado dos seus expedientes vostede debe dispor dun certificado electrónico ou ben empregar o sistema de claves concertadas da Xunta de Galicia, Chave365. Ambos os dous métodos son totalmente seguros para identificarse nas operacións que se realizan a través da rede, xa que garanten en todo momento a identidade das dúas partes implicadas.

Teñen a mesma validez legal as xestións realizadas nesta sede que as que se realizan a través do Rexistro do Parlamento de Galicia?

Si, cada solicitude presentada por vía electrónica queda rexistrada no sistema de rexistro do Parlamento, de maneira que o sistema lle entregará á persoa interesada o xustificante da presentación electrónica realizada. Este recibo, de acordo co estipulado no marco xurídico vixente, conterá os seguintes elementos:

  • Número de entrada no Rexistro do Parlamento de Galicia
  • A data e a hora de presentación, segundo a hora oficial proporcionada polo Real Observatorio da Armada
  • Un código seguro de verificación
  • A lista de documentos presentados pola persoa, cada un deles asociado a un resumo electrónico (ou hash) que os identifica, garantindo así a integridade de todo o lote presentado
  • Unha sinatura electrónica automatizada do Parlamento de Galicia, a través do seu selo de órgano
  • Un selo de tempo proporcionado por TS@, provedor de selados de tempo do Ministerio de Política Territorial e Función Pública

Todos estes elementos garanten a confidencialidade, a integridade e o non repudio da operación realizada.

Cal é o horario do rexistro electrónico do Parlamento de Galicia?

O rexistro electrónico estará en funcionamento durante as vinte e catro horas do día, todos os días do ano. A recepción de solicitudes, escritos e comunicacións presentados no rexistro electrónico entenderase realizada nun día hábil de acordo coa seguinte regra: O Rexistro Xeral permanecerá aberto ao público todos os días de 9.30 horas a 14.00 horas e de 16.30 horas a 18.30 horas, coa excepción dos sábados, que estará de 10.00 horas a 13.00 horas.

Na primeira quincena de xaneiro, na segunda quincena de xullo, no mes de agosto, na Semana Santa e na de Nadal, despois de aprobados os orzamentos xerais correspondentes, o horario do Rexistro Xeral será de luns a venres de 9.30 horas a 14.00 horas. Non obstante, os días 24 e 31 de decembro o Rexistro Xeral permanecerá en servizo desde as 10.00 horas ata as 13.00 horas.

A recepción de solicitudes, escritos e comunicacións presentados no rexistro electrónico nun día inhábil entenderase efectuada na primeira hora do seguinte día hábil. Para estes efectos, no asento da entrada inscribiranse como data e hora de presentación aquelas en que se produciu de forma efectiva a recepción; é dicir, constarán como data e hora de entrada as 9.30 do primeiro día hábil seguinte.

No rexistro electrónico non aparecerán realizadas nin anotadas saídas de escritos e comunicacións en días inhábiles.

Como podo iniciar un trámite?

Para poder iniciar un trámite nesta sede debe dispor dun certificado electrónico válido ou estar dado de alta no sistema de claves concertadas da Xunta de Galicia, Chave365. Unha vez realizada a identificación, na sección 'Repertorio de procedementos' atopará os procedementos oficiais do Parlamento de Galicia que permitan a súa iniciación por medios electrónicos.

Unha vez cuberto o formulario de solicitude, poderá achegar un ou varios documentos, que deberá asinar electronicamente. Deseguido, o lote de solicitude e documentos anexos será presentado por vía electrónica no Rexistro do Parlamento de Galicia.

Como podo consultar o estado dos meus trámites?

Para consultar o estado no que se atopan os seus trámites só ten que identificarse e acceder á sección 'Cartafol cidadán'. Unha vez dentro, poderá consultar tanto a listaxe dos seus expedientes coma os documentos presentados a través do Rexistro do Parlamento.

Quen pode consultar o estado dos meus expedientes?

A consulta é unha xestión de carácter nominal, polo que só a pode realizar a mesma persoa que iniciou o procedemento mediante a autenticación co seu correspondente certificado electrónico. Por iso, é esencial a custodia segura do seu certificado electrónico ou das claves e contrasinais correspondentes.

Que certificados se admiten nesta sede electrónica?

Nestes momentos, a sede electrónica do Parlamento de Galicia considera válidos todos os certificados que admite a plataforma @firma do Ministerio de Política Territorial e Función Pública. Pode consultar o listado de certificados válidos nesta ligazón: https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores

Como podo obter un certificado electrónico?

O procedemento habitual consiste en realizar a solicitude do certificado a través do sitio web da autoridade de certificación correspondente. Posteriormente, a persoa solicitante debe acreditar a súa identidade nalgunha das oficinas habilitadas pola entidade certificadora, onde obterá o código de solicitude que lle permite abordar o último paso: a descarga do certificado vía Internet.

Nestas ligazóns facilítase a información necesaria para a obtención dos certificados electrónicos de cada unha das entidades recoñecidas por esta sede:

Como podo renovar o meu certificado electrónico?

Os certificados electrónicos teñen un período de validez. Unha vez caducado, non servirá para asinar nin para identificarse. Cada provedor de certificación establece uns prazos antes de que o certificado caduque para poder renovalo sen necesidade doutra identificación. No caso dos certificados da FNMT, teñen unha validez de 36 meses e pódense renovar durante os dous meses anteriores á súa caducidade.

Os certificados incluídos na tarxeta do DNIe teñen unha validez de 30 meses (aínda que esta tarxeta pode ter unha validez de ata dez anos, dependendo da idade da persoa).

Se o certificado caduca, hai que volver realizar todo o proceso de solicitude. Con todo, un certificado pódese renovar antes de que caduque e o proceso non requirirá unha solicitude nova. Porén, deberá acreditar a súa identidade presencialmente nunha das oficinas de rexistro para a emisión dun novo certificado se obtivo o certificado que quere renovar identificándose con outro certificado dixital ou se xa o renovou con anterioridade.

Para que se emprega o código seguro de verificación?

Os documentos electrónicos asinados polo Parlamento de Galicia conteñen un CSV impreso, é dicir, un código que identifica, de forma única, o seu contido. Este código serve para comprobar a autenticidade das copias en papel dos documentos asinados electronicamente.

Como se regulan a hora e o calendario oficiais?

Para calquera procedemento que vostede inicie nesta sede, a data e a hora oficiais que debe ter en conta no momento de realizar un trámite non serán as do equipo desde o cal o efectúa, senón as do rexistro electrónico que se utiliza nesta sede (que se sincronizan coas do Real Instituto e Observatorio da Armada).

Do mesmo xeito, para o relativo ao cómputo de prazos será necesario coñecer cales son os días inhábiles da Comunidade Autónoma de Galicia.