Cuestións frecuentes

Que certificados se admiten nesta sede electrónica?

Nestes momentos, a sede electrónica do Parlamento de Galicia considera válidos todos os certificados que admite a plataforma @firma do Ministerio de Política Territorial e Función Pública. Pode consultar o listado de certificados válidos nesta ligazón: https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores

Como podo obter un certificado electrónico?

O procedemento habitual consiste en realizar a solicitude do certificado a través do sitio web da autoridade de certificación correspondente. Posteriormente, a persoa solicitante debe acreditar a súa identidade nalgunha das oficinas habilitadas pola entidade certificadora, onde obterá o código de solicitude que lle permite abordar o último paso: a descarga do certificado vía Internet.

Nestas ligazóns facilítase a información necesaria para a obtención dos certificados electrónicos de cada unha das entidades recoñecidas por esta sede:

Para que se emprega o código seguro de verificación?

Os documentos electrónicos asinados polo Parlamento de Galicia conteñen un CSV impreso, é dicir, un código que identifica, de forma única, o seu contido. Este código serve para comprobar a autenticidade das copias en papel dos documentos asinados electronicamente.