Funcionamento do rexistro electrónico

Acceso ao rexistro electrónico

O rexistro electrónico do Parlamento de Galicia será accesible para calquera persoa a través de certificados electrónicos válidos ou a través de claves concertadas do sistema da Xunta de Galicia, Chave365.

Estará dispoñible as vinte e catro horas do día, os trescentos sesenta e cinco días do ano. Cando, por razóns técnicas, se poida prever que o rexistro non vai estar operativo, publicarase na sede electrónica a información sobre a suspensión temporal do servizo, a previsión da súa duración e, de ser o caso, a adopción de medidas correctivas da situación.

Validez da presentación de solicitudes ou de escritos a través do rexistro electrónico

A presentación de solicitudes, escritos ou comunicacións por medios electrónicos terá os mesmos efectos que a presentación efectuada por calquera outro medio físico, tal e como se indica na Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Documentación presentada a través do rexistro electrónico

En cada solicitude, escrito ou comunicación presentada no rexistro electrónico poderanse achegar un ou varios documentos. Con todo, deberanse cumprir as seguintes condicións:

  • Que todos os documentos se rexistren en formato PDF.
  • Que o tamaño total de todos os documentos presentados non exceda os 20 MB.
  • Os documentos PDF non poden estar protexidos.

No caso de que os documentos presentados incorporen algunha sinatura electrónica, o sistema respectaraa e non se engadirá unha segunda sinatura adicional. Pola contra, en todos os demais casos a persoa solicitante asinará tanto a solicitude como os documentos anexos mediante o certificado que seleccione no momento da presentación.

Acreditación da información presentada no rexistro electrónico

O rexistro electrónico rexerase pola data e a hora oficiais desta sede electrónica. A data de entrada ou de saída acreditarase mediante un servizo de consignación electrónica de data e hora. Para os efectos do cómputo de prazos, a recepción de documentos nun día inhábil entenderase efectuada o primeiro día hábil seguinte.

O rexistro electrónico emitirá automaticamente un recibo co número de entrada oficial no Rexistro do Parlamento de Galicia e coa data e a hora de presentación, así como unha listaxe de todos os documentos presentados. Por cada un deles o recibo mostrará o seu hash (resumo electrónico) e o seu código seguro de verificación (CSV), que permitirá a súa posterior descarga desde a sede electrónica.

A non-emisión do recibo ou a recepción dunha mensaxe de erro ou de deficiencia na transmisión implica que non se produciu a recepción.

O recibo emitido polo rexistro electrónico conterá unha sinatura electrónica realizada mediante o selo de órgano do Parlamento de Galicia, que acredita de maneira automatizada a identidade do Parlamento como garante do acto realizado.

Consulta da documentación presentada no rexistro electrónico

Calquera persoa física ou xurídica que presente algunha instancia, solicitude ou escrito a través deste rexistro electrónico pode consultar de maneira electrónica a documentación presentada, sen necesidade de acudir de forma presencial ao Parlamento de Galicia. Para iso, debe identificarse mediante certificado electrónico ou Chave365, e na sección Trámites / Cartafol cidadán terá acceso aos escritos presentados por rexistro.

Só se terá acceso á documentación presentada no caso de acceder co mesmo certificado electrónico que o utilizado na presentación inicial dos documentos por rexistro electrónico, ou ben cun diferente pero consignado ao mesmo NIF.