Relación de trámites dispoñibles

A sede electrónica do Parlamento de Galicia ofrece dous tipos de trámites: aqueles que son de acceso libre para toda a cidadanía e aqueles que requiren a identificación da persoa usuaria, ben a través de certificado electrónico, ben a través de claves concertadas.

Acceso libre

 • Consulta do catálogo de procedementos administrativos do Parlamento de Galicia
 • Obtención de impresos e formularios
 • Acceso á normativa reguladora
 • Acceso á edición dixital dos boletíns do Parlamento
 • Verificación de documentos a través do código seguro de verificación (CSV)
 • Acceso ao taboleiro de anuncios e aos edictos do Parlamento
 • Avisos de interese para a cidadanía
 • Consulta da hora oficial da sede
 • Acceso ao calendario de días inhábiles
 • Acceso ao perfil do contratante do Parlamento de Galicia
 • Acceso á plataforma de licitación electrónica do Parlamento de Galicia (só como usuario público en modo consulta)
 • Acceso á factura electrónica

Acceso mediante certificado electrónico

 • Presentación electrónica de solicitudes naqueles procedementos administrativos que estean habilitados para a súa tramitación electrónica
 • Sistema de verificación dos certificados da sede
 • Consulta a través do cartafol cidadán do estado de tramitación dos expedientes presentados ante o Parlamento de Galicia
 • Consulta a través do cartafol cidadán do estado dos asentos existentes no Rexistro do Parlamento de Galicia
 • Achega de documentación adicional nos expedientes abertos co Parlamento de Galicia