INFORMACIÓN DO PROCEDEMENTO

TÍTULO DO PROCEDEMENTO

Portelo único

Obxecto do procedemento

Presentación de documentación no rexistro de calquera administración pública

Persoas destinatarias

Calquera cidadán ou cidadá

Requisitos e documentación requirida

Escrito, solicitude ou comunicación dirixida a un órgano dunha administración pública en formato dixital

Trámites

Presentación do documento dirixido a outra administración

Traslado do documento á administración de destino

Medios de presentación

  • Por vía electrónica a través do cartafol cidadán
  • No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia (rúa do Hórreo, 63, 15701 Santiago de Compostela. Tel. 981 551 300)
  • Por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

NORMATIVA APLICABLE

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Recursos

Non cabe recurso.