INFORMACIÓN DO PROCEDEMENTO

TÍTULO DO PROCEDEMENTO

Suxestións ou achegas ás iniciativas lexislativas antes da sinatura do informe da Ponencia

OBXECTO DO PROCEDEMENTO

Participación na tramitación parlamentaria das leis remitindo suxestións e achegas á Mesa do Parlamento

DESTINATARIOS

Persoas maiores de idade e coa condición política de galegos

REQUISITOS / DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA

Ser maior de idade e coa condición política de galego e mención do DNI

TRÁMITES

Presentación da suxestión ou achega no Rexistro

Admisión a trámite pola Mesa do Parlamento e traslado, se é o caso, á ponencia encargada de elaborar o informe para o seu estudo, á vista do texto da iniciativa lexislativa e das emendas presentadas

Informe da ponencia

ONDE PRESENTAR

  • Electronicamente a través da carpeta do cidadán
  • No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63. 15701 Santiago de Compostela. Tel. 981551300
  • Por calquera dos medios establecidos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

LEXISLACIÓN APLICABLE

  • Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia (art. 15).
  • Regulamento do Parlamento de Galicia (art. 115).

RECURSOS

Non cabe recurso