INFORMACIÓN DO PROCEDEMENTO

TÍTULO DO PROCEDEMENTO

Dereito de petición

OBXECTO DO PROCEDEMENTO

Ao abeiro do dereito de petición establecido na Constitución (art. 29), calquera cidadán ou cidadá pode exercer o dereito de petición ante o Parlamento de Galicia para trasladar calquera tipo de queixa relacionada co funcionamento dos servizos públicos de competencia autonómica ou ben para efectuar algún tipo de proposta de modificación lexislativa.
Quedan excluídas as solicitudes, queixas ou suxestións para as que o ordenamento xurídico estableza un procedemento específico.

PERSOAS DESTINATARIAS

Calquera persoa natural ou xurídica

REQUISITOS E DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA

a) Texto da petición
b) Acreditación da representación legal (no caso de persoas xurídicas)

Trámites

Presentación da iniciativa no Rexistro

Admisión a trámite por parte da Mesa do Parlamento e traslado, se é o caso, á Comisión de Peticións

Estudo da Comisión de Peticións e remisión, por conduto da Presidencia da Cámara, ao Valedor do Pobo, á comisión parlamentaria axeitada ou a outras institucións. Tamén pode acordar o seu arquivo

Notificación á persoa ou persoas interesadas

MEDIOS DE PRESENTACIÓN

  • Por vía electrónica a través do cartafol cidadán
  • No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia (rúa do Hórreo, 63, 15701 Santiago de Compostela. Tel. 981 551 300)
  • Por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

NORMATIVA APLICABLE

  • Lei orgánica 4/2001, do 11 de novembro, reguladora do dereito de petición.
  • Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia (art. 18).
  • Regulamento do Parlamento de Galicia (art. 48).

RECURSOS

O dereito de petición é susceptible de tutela a través do recurso de amparo perante o Tribunal Constitucional (disposición adicional primeira da Lei 4/2001, do 11 de novembro).