INFORMACIÓN DO PROCEDEMENTO

TÍTULO DO PROCEDEMENTO

Proposición de lei de iniciativa popular

OBXECTO DO PROCEDEMENTO

Iniciativas lexislativas (exclúense as materias indicadas no artigo 3 da Lei 7/2015, do 7 de agosto e son motivos de inadmisión os establecidos no artigo 6 da dita lei)

PERSOAS DESTINATARIAS

As persoas maiores de idade que gocen da condición política de galegos ou galegas e se atopen inscritas no censo electoral

REQUISITOS E DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA

Un escrito dirixido á Mesa que conterá:

 • Texto articulado da proposición de lei, precedido dunha exposición de motivos.
 • Exposición das razóns que, a xuízo das persoas que asinan, aconsellen a tramitación e a aprobación por parte do Parlamento de Galicia da proposición de lei.
 • Relación de membros da comisión promotora (composta por un mínimo de dez persoas), coas sinaturas e datos persoais de cada un deles, así como a indicación do representante da comisión e do enderezo para cursar as notificacións e as comunicacións que sexa preciso realizar.
 • As certificacións do censo electoral en que se recollen os elementos acreditativos da condición política de galego dos membros da comisión promotora (arts. 1 e 5.1 da Lei 7/2015, do 7 de agosto).
 • Declaración de cada membro da comisión promotora de non estar incurso en causas de inelixibilidade ou incompatibilidade aplicables nas eleccións ao Parlamento de Galicia (art. 5.2 da Lei 7/2015, do 7 de agosto).

TRÁMITES E PRAZOS
Trámites Prazos

PRESENTACIÓN DA PROPOSICIÓN DE LEI NO REXISTRO

ADMISIÓN A TRÁMITE POR PARTE DA MESA DO PARLAMENTO

Un mes (art. 6 da Lei 7/2015, do 7 de agosto)

RECTIFICACIÓN DE DEFECTOS REPARABLES

Un mes (art. 6.b da Lei 7/2015, do 7 de agosto)

TRASLADO Á XUNTA ELECTORAL PARA A TRAMITACIÓN DA RECOLLIDA DE SINATURAS (REQUIRIDAS POLO MENOS 10.000)

Comunicación da Xunta Electoral da acreditación do número de sinaturas válidas

Acordo da Mesa do Parlamento para a publicación da proposición de lei e o traslado á Xunta de Galicia

Criterio da Xunta de Galicia

Quince días desde a notificación do acordo da Mesa (art. 123.2 do Regulamento do Parlamento de Galicia)

Informe de impacto de xénero

Un mes desde a notificación do acordo da Mesa (art. 22 da Lei 7/2023, do 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia)

Inclusión na orde do día do Pleno para o debate de toma en consideración

En calquera dos dous plenos ordinarios seguintes ao cumprimento de todos os trámites (art. 11 da Lei 7/2015, do 7 de agosto)

Prazo de presentación de emendas por parte dos grupos parlamentarios

Quince días desde o acordo da Mesa do Parlamento (art. 123.4 do Regulamento do Parlamento de Galicia)

Informe da ponencia designada no seo da comisión competente

Quince días, prorrogables por acordo da Mesa da Comisión (art. 115 do Regulamento do Parlamento de Galicia)

Ditame da comisión

Debate e votación do ditame no Pleno

MEDIOS DE PRESENTACIÓN

 • Por vía electrónica a través do cartafol cidadán
 • No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia (rúa do Hórreo, 63, 15701 Santiago de Compostela. Tel. 981 551 300)
 • Por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Normativa aplicable

 • Estatuto de autonomía de Galicia (art. 13.1).
 • Regulamento do Parlamento de Galicia (arts. 123 e 124).
 • Lei 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia (arts. 4 e 6).
 • Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia.

Recursos

Contra a decisión da Mesa de non admitir a proposición de lei, a comisión promotora poderá interpor un recurso de amparo (art. 6 da Lei 7/2015, do 7 de agosto).

Reintegro de gastos

Se o Parlamento toma en consideración a proposición de lei, a comisión promotora poderá solicitar o reintegro dos gastos realizados de acordo co establecido na normativa de subvencións (art. 14 da Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia).