INFORMACIÓN DO PROCEDEMENTO

TÍTULO DO PROCEDEMENTO

Exercicio dos dereitos de protección de datos persoais

OBXECTO DO PROCEDEMENTO

Exercicio dos dereito de acceso, rectificación, limitación, oposición, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento de decisións automatizadas

DESTINATARIOS

Calquera persoa

TRÁMITES

Entrada da solicitude

Estudo da solicitude e acordo

Notificación ao cidadán

ONDE PRESENTAR

Electronicamente a través do cartafol do cidadán

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63. 15701 Santiago de Compostela. Tel. 981551300

Por calquera dos medios establecidos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

PRAZO PARA RESOLVER

Un mes.

O dito prazo poderá prorrogarse outros dous meses en caso necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes

LEXISLACIÓN APLICABLE

Regulamento (UE) 2016/679

Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais

RECURSOS

Ante o Delegado de Protección de Datos, de forma previa e potestativa. (dpd@parlamentodegalicia.gal)

Ante a Axencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid. ( www.aepd.es)