INFORMACIÓN DO PROCEDEMENTO

TÍTULO DO PROCEDEMENTO

Acceso a información pública

OBXECTO DO PROCEDEMENTO

Contidos ou documentos que consten en poder do Parlamento de Galicia en relación coas súas actividades suxeitas a dereito administrativo, elaborados ou adquiridos en exercicio das súas funcións, coas limitacións indicadas no artigo 25 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, en relación co artigo 14 da Lei 19/2013, do 9 de decembro

DESTINATARIOS

Calquera persoa

TRÁMITES

Entrada da solicitude

Estudo da solicitude e acordo

Notificación ao cidadán

LEXISLACIÓN APLICABLE

  • Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno
  • Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno

RECURSOS

Contencioso-administrativo (art. 28.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro)