INFORMACIÓN DO PROCEDEMENTO

TÍTULO DO PROCEDEMENTO

Pregunta de iniciativa popular

OBXECTO DO PROCEDEMENTO

Preguntas ao Parlamento de Galicia para serlle formuladas á Xunta de Galicia

PERSOAS DESTINATARIAS

Calquera persoa xurídica que represente intereses sociais e actúe lexitimamente a través dos seus órganos, e calquera cidadán ou cidadá coa súa sinatura e mención do seu DNI. Estas persoas deber ser maiores de idade, gozar da condición política de galegas e atoparse inscritas no censo electoral.

REQUISITOS E DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA

a) Texto da pregunta
b) Certificación da inscrición no censo electoral das persoas físicas asinantes
c) Declaración das persoas físicas asinantes de non estar incursas en causas de inelixibilidade ou incompatibilidade aplicables nas eleccións ao Parlamento de Galicia.
d) Acreditación da representación legal (no caso de persoas xurídicas)

TRÁMITES E PRAZOS
Trámites Prazos

PRESENTACIÓN DA INICIATIVA NO REXISTRO

ADMISIÓN A TRÁMITE POR PARTE DA MESA DO PARLAMENTO

PRAZO PARA A SÚA ASUNCIÓN POR PARTE DUN DEPUTADO OU DEPUTADA

Quince días desde a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (art. 17.3 da Lei 7/2015)

PRAZO PARA A OBTENCIÓN DA RESPOSTA (SE SE CUALIFICA COMO PREGUNTA CON RESPOSTA ESCRITA)

Vinte días desde a súa publicación (art. 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia)

PRAZO PARA A INCLUSIÓN NA ORDE DO DÍA DO PLENO OU DA COMISIÓN

Poden ser incluídas transcorridos catro días desde a súa publicación (art. 155.2 do Regulamento do Parlamento de Galicia).

MEDIOS DE PRESENTACIÓN

  • Por vía electrónica a través do cartafol cidadán
  • No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia (rúa do Hórreo, 63, 15701 Santiago de Compostela. Tel. 981 551 300)
  • Por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

NORMATIVA APLICABLE

  • Regulamento do Parlamento de Galicia (arts. 152 a 157)
  • Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia (art. 17)

Recursos

Non cabe recurso (art. 17.2 da Lei 7/2015, do 7 de agosto).