INFORMACIÓN DO PROCEDEMENTO

TÍTULO DO PROCEDEMENTO

Bolsas para a formación en prácticas no Parlamento de Galicia

OBXECTO DO PROCEDEMENTO

Bolsas formativas co obxecto de realizar unha formación en prácticas nas materias de arquivo, biblioteca e documentación, comunicación institucional, publicacións, recursos humanos e contratación, e xestión parlamentaria, e unha bolsa destinada a persoa con discapacidade intelectual para a formación en prácticas nas áreas de asistencia xeral e administrativa.

PERSOAS DESTINATARIAS

Calquera persoa que reúna os requisitos académicos e persoais establecidos nas bases da convocatoria que se aproban anualmente

REQUISITOS E DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA

a) Ser española ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles estados aos que, en virtude de tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa aplicable a libre circulación de persoas.

b) Posuír unha titulación universitaria acorde aos requisitos expostos na convocatoria.

c) Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.

d) Non resultar beneficiaria dunha bolsa en convocatorias anteriores no Parlamento de Galicia nin estar en ningunha das situacións de incompatibilidade previstas nas bases.

 

No caso da bolsa para persoas con discapacidade intelectual deberán cumprirse os seguintes requisitos:

a) Ser española ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles estados aos que, en virtude de tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa aplicable a libre circulación de persoas.

b) Ter recoñecida oficialmente unha discapacidade intelectual en grao igual ou superior ao 33 % e a compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións correspondentes.

c) Acreditar posuír unha das seguintes titulacións académicas: titulación universitaria, titulación de formación profesional. As titulacións terán que estar obtidas no ano académico 2015-2016 ou en anos posteriores, o cal deberá acreditarse ao termo do prazo de presentación das solicitudes.

d) Non resultar beneficiaria dunha bolsa en convocatorias anteriores no Parlamento de Galicia nin estar en ningunha das situacións de incompatibilidade previstas nas bases.

TRÁMITES E PRAZOS
Trámites Prazos

Convocatoria

Publicación do acordo da Mesa polo que se anuncia a convocatoria no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Diario Oficial de Galicia

Presentación solicitudes

Vinte días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Diario Oficial de Galicia

 

Publicación da listaxe provisional

Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes, a Oficialía Maior do Parlamento de Galicia resolverá e publicará no sitio web da Cámara (www.parlamentodegalicia.gal) a relación provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, con indicación da causa de exclusión.

Rectificación da documentación das listaxes provisionais

A persoa interesada disporá de dez días hábiles para corrixir a falta ou achegar os documentos preceptivos.

Publicación da listaxe definitiva

Unha vez publicada a listaxe definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, publicarase no sitio web do Parlamento de Galicia (www.parlamentodegalicia.gal).

Valoración das solicitudes

A comisión de valoración será o órgano colexiado encargado de avaliar as solicitudes, así como de propor a concesión ou denegación das bolsas. Rematado o proceso de avaliación, a comisión de avaliación confeccionará unha lista coa puntuación das candidaturas e determinará as persoas que resulten beneficiarias, así como as listaxes de reserva, na proposta que lle elevará á Mesa do Parlamento.

Resolución da Mesa do Parlamento

Á vista da proposta da comisión de valoración, a Mesa do Parlamento de Galicia acordará resolver a concesión das bolsas e ordenará a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

Notificación concesión das bolsas

Coa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia darase por cumprido o trámite de notificación, sen prexuízo das comunicacións individuais que se lles efectúen ás persoas beneficiarias.

Recurso de reposición

Contra o acordo da Mesa, as persoas interesadas poderán interpor un recurso de reposición perante a Mesa do Parlamento, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Aceptación ou renuncia

As persoas beneficiarias deberán aceptar ou renunciar no prazo máximo de dez días hábiles desde o día seguinte ao da súa publicación.

Data de incorporación

A data de incorporación establecerase na comunicación da concesión da bolsa.

ORGANO RESPONSABLE

A Mesa do Parlamento

MEDIOS DE PRESENTACIÓN

  • Por vía electrónica a través do cartafol cidadán
  • De modo presencial, mediante cita previa, ante o Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia (rúa do Hórreo, 63, 15701 Santiago de Compostela. 981 551 300)
  • Por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

NORMATIVA APLICABLE

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
  • Bases da convocatoria.
  • Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. 
  • Regulamento do Parlamento de Galicia e normativa de desenvolvemento.  

Recursos

De acordo co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (arts. 112 a 126) poderanse interpoñer os seguintes recursos:


Alzada: ante o órgano superior xerárquico poderanse recorrer, no prazo dun mes, as resolucións e os actos de trámite que decidan directa ou indirectamente sobre o fondo do asunto, determinen a imposibilidade de continuar co procedemento, produzan indefensión ou un prexuízo irreparable aos dereitos e intereses lexítimos do interesado.


Potestativo de reposición: ante o mesmo órgano que ditou a resolución ou ante o competente para resolvelo, no prazo dun mes, poderán ser recorridos os actos administrativos que poñan fin á vía administrativa, sempre e cando, decidan directa ou indirectamente sobre o fondo do asunto, determinen a imposibilidade de continuar co procedemento, produzan indefensión ou un prexuízo irreparable aos dereitos e intereses lexítimos do interesado.


Así mesmo, os actos administrativos que poñan fin á vía administrativa poderán ser impugnados directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses dende a súa publicación, segundo a Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. De acordo con esta norma, será competente para coñecer do asunto a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (art. 10.1).